سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد جلیلوند – کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،گرایش انسان شناسی از دانشگاه تهران)
زهرا غزنویان –
مهدی مجتهدی –
حسین ورجاوند –

چکیده:

در بررسی های انجام شده با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی ) PRA1 (در روستای چاهگاه در جنوب منطقه حفاظت شده سبزکوه در استان چهار محال بختیااری مشاخش شاد که مساله زغالگیری باوجود ممنوعیت قانونی و عواقب کیفری به عنوان شغل تعداد زیادی از ماردم روساتا رواد دارد در نبود شیوه های معیشتی پایدار، افزایش جریمه ها و قوانین سخت گیرانه موجود، تنها فرایند مجرم سازی در منطقه را دامن زده و در عمل تاثیرزیادی بر کنترل قطع درختان جنگلی منطقه نداشته است بر اساا س نتاای حالال از مطالعه میان رشته ای محیط زیستی و اجتماعی لورت گرفته در روستای چاهگاه و با توجه به دستورالعملهای جدید اتحادیه جهانی حفاظت ۲ در زمینه تغییر پارادایم مدیریت مناطق حفاظت شده به سمت همگردانی ۳ این مناطق با جامعه محلی، به نظر می رسد، تغییر قوانین موجود باه ساوی رویدردهاای مشاارکتی حفاظات از جنگل و واگذاری نقش فعال در این خصوص به جامعه محلی و معرفای معیشاتهای جاایگزین، راه هاای پایدار حفا ظ جنگل ها در این منطقه باشند و بدین منظور الاح قاوانین موجاود حفاظات از جنگلهای خارج از شمال ضروری می باشد