سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعظیم فرمهینی فراهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
احمدرضا شعاع حسنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف اصلی در این تحقیق بررسی پیامدهای ناشی از نابرابری وضعیت های استخدامی در میان کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی درسازمان های دولتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان یک موسسه تحقیقاتی اسلامی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مستقر در تهران میباشد که از میان آن ها تعداد ۴۸۳ نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران اندازه گیری شده است. روش نمونهگیری از نوع در دسترس می باشد و برای تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که وضعیت استخدامی در این سازمان در ایجاد تحرک شغلی، در میزان استفاده از فرصت های سازمان و نیز در میزان استفاده از پاداش و مزایا در سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.