سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیده عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر ک
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آب مناسب و سالم در کشاورزی دارای اهمیت فراوان است، به دلیل خشکسالی در ایران و به ویژه در استان کرمان، آب و روش های آبیاری اهمیت بیشتری در کشاورزی این مناطق یافته است. کمبود آب یکی از دلایل کاهش راندمان کشاورزی شده است. هدف از این مطالعه بررسی سه روش آبیاری از نظر میزان آب مصرفی و وضعیت رطوبتی خاک طی دوران آبیاری است. این تحقیق در طول مدت ۶ ماه صورت گرفت. بعد از پایان این دوره، نمونه برداری خاک از عمق های ۰، ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۷۵ و ۹۰ سانتیمتر بعد از ۶، ۱۲ و ۱۸ روز بعد از آخرین آبیاری از منطقه پسته کاری صورت گرفت. میزان رطوبت با کمک روش وزنی و با استفاده از آون صورت گرفت. از بین این ۳ روش آبیاری با توجه به نتایج حاصل راندمان آبیاری زیرسطحی به صورت معنی داری بیشتر از آبیاری غرقابی و قطره ای بوده است. همچنین در طول دوران آبیاری، به علت پیوستگی آبیاری زیرسطحی و قطره ای و عدم قطع این آبیاری ها در مقایسه با غرقابی، همواره رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی باقی می ماند، که برای درخت پسته از نظر کیفیت محصول و عدم نبود تنش رطوبتی بسیار مهم است. از بین ۲ روش آبیاری قطره ای و زیر سطحی، کارایی روش زیر سطحی به علت اثر در عمق های بیشتر، به صورت معنادار زیادتر بود.