سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم توکلی دخرآبادی – کارشناس صنایع غذایی
مرتضی مشایخ – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

موادسنتزی و شیمیایی مختلفی به منظور جلوگیری از حضور یا از بین بردن مولدین بیماری در غذاهای صنعتی استفاده می شود اما دراکثر موارد این مواد خود موجب بروز بیماریهای دیگر می شود بنابراین امروزه تمایل به مصرف مواد غذایی طبیعی که علاوه برارزش تغذیه ای می توانند مانع بروز بیماری شوند افزایش یافته است بایوپپتیدها از جمله مواد غذایی طبیعی هستند که بصورت قطعاتی غیر فعال در پروتئین ها وجود دارند و پس از هیدرولیز یک سری خواص فیزیولوژیکی نشان دهند روشهای مختلفی برای ازادس ازی بایوپپتیدها یا تولید آنها از ترکیبات ساده وجود دارد برای آزادسازی بایوپپتیداز هیدرولیز آنزیمی یا تخمیر میکروبی استفاده می شود همچنین برای تولید بایوپپتید از روش سنتز آنزیمی مهندسی ژ«تیک و روش شیمیای استفاده می شود.