سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به اینکه پوشش گیاهی به عنوان مبنای پایه برای بررسی تغییرات اقلیمی می باشد لذا ضرورت دارد تا پوشش گیاهی نقشه سازی می گردد، تا در آینده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و تاثیرات اثرات اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پژوهش حاضر پوشش گیاهی حوضه آبخیز کفتاره در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با استفاده از پلات_های ۱*۱ متر به تعداد ۱۰پلات در نقاط معرف و با تاکید بر گونه های معرف هر تیپ تعیین و بررسی قرار گرفته است. نقشه پایه پوشش گیاهی با استفاده از نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی، و تصاویر لندست و کنترل زمینی تهیه شده است. برای تعیین وضیعت و گرایش به ترتیب از روش چهار فاکتوره و ترازوی گرایش استفاده گردید. در مجموع علاوه بر کاربری های اصلی تعداد ۶ تیپ در حوضه تشخیص ودر روی نقشه ارائه شده است. این‌ منابع‌ تحت‌ چرای‌ مفرط‌ و طولانی‌ مدت‌ قرار گرفته و بر اثر این‌ عوامل در برخی سطوح سیر قهقرایی‌ دارد، به طوری که‌ وضعیت‌ اغلب‌ آن ها‌‌ ضعیف‌ و ترکیب‌ پوشش‌ گیاهی‌ غالباً از گونه‌های‌ نامرغوب‌ تشکیل شده‌ است‌.