سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره سلطانی گردفرامرزی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی،گروه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف

چکیده:

شناخت ویژگیهای ژئومورفولوژی پهنه های کارستی که ازسنگهای انحلال پذیرعمدتآ کربناته نظیرآهک و دولومیت تشکیل شده اند نه تنها ازنظربنیادی ، بلکه به لحاظ تامین آب مورد نیازانسان دارای اهمیت می باشد. پهنه های کارستیک بینالود عمدتآ ازکارست های مزوزوئیک ومناطق نیمه خشک محسوب می شوند. توده های کارستی درمنطقه مورد نظرمربوط به سازندهای مزدوران وچمن بید )ژوراسیک زیرین ومیانی( می باشد، که دراثرعوامل آب وهوایی، هیدرولوژیکی و لیتولوژیکی منجر به ایجاد مناظرکارستی درحوضه گردیده است . با توجه به اهمیت این پهنه ها از لحاظ بهره برداری ازآبخوانهای کارستی که برای مصرف شرب مناسب می باشد، وازطرفی به دلیل جاذبه های گردشگری درحوضه مطالعه اشکال و مناظرکارستی انجام شد، از آنجا که تاکنون هیچ نوع مطالعه وپژوهشیپیرامون کارست های حوضه صورت نگرفته بود به منظور بررسی دقیق و طبقه بندی اشکال وچشم اندازهای کارستی عملیات صحرائی وکارهای ژئومتری صورت گرفته و نقشه ژئومورفولوژی حوضه آبریزتهیه شد،همچنین باروش تجربی وتحلیلی برخی ازجنبه های مربوط به منابع آلاینده کارستی منطقه بررسی و نقشه برداری شدند. نتایج آشکارنمود که اشکال کارستی حوضه نیمه تکامل یافته بوده وبا توجه به پدیده گردشگری پتانسیل بالائی برای آلودگی منابع آب کارست ازطریق مناظر وجود دارد