سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین جامی خراسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
مجتبی حسین پور مشهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه علوم دامی، مشهد، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
صادق آهنی –

چکیده:

به منظور بر رسی پلی مورفیسم ژن SCD1 در گاوهای هلشتاین از تعداد ۱۰۰ نمونه خون گاوهای شیرده از جمعیت گاوهای شهر مشهد استفاده گردید. استخراج DNA با استفاده از کیت DIAtom DNA perp صورت گرفت. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و تکنیک PCR قطعه ۴۰۰ جفت بازی از ژن SCD1 تکثیر یافت. سپس با استفاده از آنزیم NCO1 مورد هضم آنزیمی قرار گرفت (RFLP) و به کمک الگوهای باندی بر روی ژل آگارز ۲٪ تمامی نمونه ها تعیین ژنوتیپ شدند . دو آلل V و A برای ژن SCD1 مشاهده شد . فراوانی ژنوتیپ های VV و AA و AV به ترتیب ۰/۰۹ و ۰/۵۱ و ۰/۴۰ بو د. همچنین فراوانی آلل های A و V به ترتیب ۰/۷۱ و ۰/۲۹ بودن د. بررسی جمعیت با آزمون کای مربع وجود تعادل هاردی واینبرگ را برای جایگاه SCD1 نشان داد.