سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان جمشیدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شاپور مرادی – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی پس کمانش تیر ترک دار می باشد. به منظور مدل سازی تیر ترک دار، ابتدا تیر به دو قسمت تقسیم گشته که این دو قسمت با یک فنر پیچشی بدون جرم به یکدیگر متصل می شوند. سپس معادلات حاکم بر مسئله که یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی را تشکیل می دهند با استفاده از روش عددی کوادراتور دیفرانسیلی گسسته شده و به یک دستگاه معادلات جبری غیرخطی تبدیل م یگردند. برای حل دستگاه معادلات جبری غیرخطی از روش طول قوس استفاده می شود. تیر با نقص هندسی اولیه که به صورت جزئی از شکل مود کمانشی در نظر گرفته م یشود بررسی می گردد. در این پژوهش اثر عمق، مکان ترک و افزایش بار بر پس کمانش تیر ترک دار مورد بررسی قرار م یگیرند. مقایسه نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و روش اجزا محدود نشان دهنده کارایی و دقت روش ارائه شده می باشد