سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیارگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مهدیه یزدی – مدرس گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز یزد

چکیده:

در یک نیروگاه حرارتی یا چرخه ترکیبی آلاینده های مختلفی از طریق پسابهای تولیدی در نیروگاه ممکن است به محیط زیست تخلیه گردیده و باعث آلودگی محیطهای آبی گردند. در مورد آلاینده های پسابها نیز بکارگیری روشها و سیستم های شامل کنترل و کاهش مصرف آب و تولید پساب در منبع تولید و کاهش غلظت آلاینده ها در پساب تولید شده از طریق بکارگیری روشهای مهندسی و تغییر مواد و فرایندها و بکارگیری سیستمهای مناسب تصفیه پسابها و کاهش غلظت آلاینده ها تا حد استاندارد و در نهایت انتخاب روش مناسب تخلیه پساب به محیط آبی بمنظور کاهش اثرات در محیط آبی بهتر است بطور یکپارچه مد نظر قرار گیرند چراکه تخلیه پساب حرارتی باعث تغییراتی در اکوسیستم آب های پذیرنده می شود و بدنبال آن تغییراتی در زندگی آبزیان مجاور خود بو جود می آورد. بررسیها نشان میدهد که برای جلوگیری از مشکلات آلودگی حرارتی از لاگون ها، حوضچه ها، فن ها و برجهای خنک کننده استفاده میکنند، همچنین با توجه به اهمیت برگشت و استفاده مجدد از پساب نیروگاهها لزوم استفاده از فرایند بازیابی و تولید آب مقطر از پساب نیروگاه مشخص می شود. با توجه به بررسیهای انجام شده برای تصفیه پسابهای حاصل از یک نیروگاه، باید به این نکته توجه داشت که پساب هر صنعت از شرایط خاصی برخوردار است و راه حل های ارائه شده باید این شرایط را مورد توجه قرار دهند. همچنین، با توجه به گستردگی روشهای تصفیه فاضلابهای نیروگاهی نیز نسبت به فاضلاب های بهداشتی، لازم است برای هر مورد خاص طرح مناسب برای همان مورد در نظر گرفته شود و طراحی ها صورت پذیرند.