سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایران برایی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب، کارشناس مطالعات اداره ک

چکیده:

برکه هـای تثیت فـاضلاب بدلیل توان پـذیـرش شـوکهای بارآلی و هیدرولیکی,روش مناسبی برای تصفیه فاضلابهای شـهـری و بـسیاری از فاضلابهای صنعتی محـسـوب می شوند.هدف اصلی از این تحقیق ارزیـابی پساب تصفیه فـاضلاب شهرک صنعتی آبـادان جهت تخلیه به آبهای سطحی ویا استفاده مجدد در کشاورزی مـی باشـد.در حال حاضر یک مدول از این طرح به اجرا در آمده است و مدولهای بعدی با توسعه طرح به اجرا در می آیند. این تحـقیق از اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ ماه بر روی تصـفیه خانه شهرک صنعتی آبادان انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت عـملکرد برکه های تثبیت, شاخصـهای کیفی تصفیه فاضلاب مانندpH , COD , BOD5 , TSS , کل باکتریهای کلیفرم , باکتریهای کلیفرم مدفوعی و تخم انگلها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. حد اکثر راندمان حذف آلاینده ها در تصفیه خانه فاضلاب مربوط به مرداد ماه بود، در این ماه میانگین مقادیرCOD , BOD5 , TSS در پساب خروجی برکه های تثبیت به ترتیب mg/l805 , mg/l 440 , mg/l 30 وکل باکتریهای کلیفرم , باکتریهای کلیفرم مدفوعی و تخم انگل ها در پساب خروجی به ترتیب ml100MPN/ 105 ×۲/۹, ml100MPN/ 105×۱/۶ و ova /l 22 بود. این نتایج نشان داد که مقادیر بدست آمده به جزء TSS با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه پساب به آبهای سطحی و استفاده مجدد در کشاورزی فاصله زیادی دارد. جهت دفع بهداشتی و یا استفاده مجدد از این پسابها بایستی بهینه سازی عملکرد برکه های موجود مورد توجه قرار گیرد. کاربرد نتایج این تحقیق می تواند درطراحی و اجرای بهینه واحدهای بعدی تصفیه خانه این مجموعه نقش موثری داشته باشد.