سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
مجتبی لبیب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در طرح لرزهای سازهها بهروش تحلیل استاتیکی معادل، ضریب زلزله وابستگی شدیدی به زمان تناوب اصلی سازه دارد. همچنین در طرح لرزهای ساختمانها بر اساس سطح عملکرد، تغییرمکان هدف، ارتباط مستقیمی با مجذور زمان تناوب اصلی مؤثر سازه دارد. در این تحقیق سعی شدهاست با انجام تحلیلهای خطی و غیرخطی صدوهشتاد قاب بتنی مهاربندی شده با مهاربندهای واگرا بهکمک نرمافزارSAP2000پریود ارتعاشی سازه- های موردنظر محاسبه شده و سپس با روابط تجربی موجود در آییننامهها مقایسه شوند. نتایج حاکی از مناسب بودن روابط تجربی و انطباق بسیارخوب زمان تناوب اصلی و زمان تناوب اصلی مؤثر برای سیستم موردنظر میباشد.