سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خالد کریمی حاجی پمق – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یاسوج
رقیه ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
سهرام الوانی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
پیام فیاض – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده:

یکی از اثرات منفی تغییر اقلیم خطر سرمای دیررس بهاره می باشد و زمان بازشدن جوانه برگ یکی از عواملی است که می تواند در مقاومت به سرمای دیررس بهاره در درختان نقش مهمی داشته باشد از این رو بذر گونه بلوط ایرانی حاصل از ۵ پروونانس مختلف زاگرس از نظر عرض جغرافیایی و ارتفاع در یاسوج کاشته شدند و از نظر بازشدن جوانه روند تغییر حالت جوانه ومدت زمان شروع شکفتن جوانه مورد ازمایش قرارگرفتند نتایج نشان داد که از نظر بازشدن جوانه روند تغییر حالت جوانه و مدت زمان شروع شکفتن جوانه در پروونانس های مختلف تفاوت معنی داریوجود داشت پروونانس های شمالی ۴ تا ۶ روز از پروونانس های جنوبی و ارتفاعات بالا ۲ تا ۳ روز زودتر از ارتفاعات پایین شروع به سبز شدن نمودند و روند تغییر حالت شکفتن جوانه سریعتر نیز داشتند.