سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هومان شریف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محمود هاشمی اصفهانیان – دکتری عمران
آرش محمدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

روش محدودسازی همگرایی برای تونلزنی رویکردی استاندارد جهت تحلیل مقدماتی تغییر شکل دیواره ها و طراحی نگهداری درزمینهای لهیده می باشد چه این تحلیل ها با استفاده از حل تحلیلی باشد یا با مدلهای عددی کرنش مسطح یک پروفیل تغییر مکان طولی LDP جهت ایجاد ارتباط میان تغییر شکلهای دیواره تونل درگامهای متوالی تحلیل با فاصله از سینه کار درراستی محور تونل مورد نیاز است دراین مقاله روابطی که جهت ساخت پروفیل تغییر مکان طولی مورد نیاز میب اشد اورده شده است سپس پروفیل تغییر مکان طولی تونل سوم کوهرنگ درمحل گسل زراب حاصل تحلیل سه بعدی اجزا محدود با استفاده از نرم افزار اباکوس ۶/۱۱ ترسیم گردیده و با روابط فوق مورد مقایسه قرارگرفته است.