سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر
وحیده ناظری – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
علی مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندس علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

دانه های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی وصنعت روغن نباتی به شمار میروند. یکی از دانه های روغنی ارزشمند دانه روغنی نوروزک با نام علمیSalvia leriifolia Benth متعلق به تیره نعناعیان است. بذور ای ن گی اه سرشار از روغن ، پروتئین و فیبر میباشد. در این تحقیق بذور بالغ نوروزک از رویشگاه طبیع ی گی اه جمع آوری وترکیبات شیمیایی بذر، برخی ویژگیهای شیمیایی روغن و پروفایل اسید چرب اندازه گیری شد نتا یج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان روغن و خاکستر به ترتیب برابر، ۲۸% و ۷/۸۳% بود. میزان پروتئین و فیبر خام موجود به ترتیب برابر ۲۶/۹۳% و ۱۷/۶% بود. خصوصیات شیمیایی بذر از قبیل اندیس اسیدی، ضر یب شکست و اند یس پراکسید اندازه گیری شد که اعداد به دست آمده به ترتیب برابر ۱/۰۵هیدروکسیدپتاس یم در هر گرم روغن ۰/۸۴ و ۱/۴۵۰ میلی اکی والان اکسیژن در هر کیلو روغن) بودپروفایل اسید چرب این گیاه نشان داد که اس ید- های چرب لینولئیک و اولئیک به ترتیب با میزان ۴۲/۳۴ و ۴۱/۰۵ جزئ اسیدهای چرب غالب این گیاه و اس یدهای چرب پالمیتیک، استارئیک و لینولنیک به ترتیب با میزان ۱۲/۲۱ ، ۲/۶۸% و ۱/۹۶% در رده های بعدی قرار دارند.