سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید میردامادی – دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده بیوتکنولوژی
سپیده مصطفوی – آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی لاله
مجتبی غیاثی – آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی لاله
شادی آقا قزوینی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده بیوتکنولوژی

چکیده:

مدفوع نوزادان استریل می باشد اما فوراً بعد از تولد بوسیله باکتریها کلونیزه می شود. در نوزادان ۱ تا ۲ روز ه انتروکک ها یا کلستریدیوم بهسرعت زیاد شده و غالب می شوند. تحقیقات نشان می دهد که در پاسخ به افزایش پروبیوتیک ها کلی فرم ها و دیگر باکتریها رشدشانمحدود می شوند . ۹۹ % باکتریهای مدفوع نوزادان که از شیر مادر تغذیه می کنند بیفیدوباکتریها تشکیل می دهند. این درحالی است که درنوزادانی که از شیر مادر تغذیه نمی کنند این رقم به ۹۵ % می رسد. دراین تحقیق ۱۰۰ نمونه از بیماران دارای مشکلات گوارشی که بهآزمایشگاه تشخیص پزشکی مراجعه نمودند مورد ارزیابی و ازمایشات افتراقی باکتریولوژیک قرار گرفت. ۲۱ مورد کودکان زیر ۱ سال ،۲۱ مورد کودکان ۱ تا ۲ سال و مابقی افراد بالغ بودند. از نمونه های مورد آزمایش سویه های مختلف انتروباکتریاسه و انتروکک هابوفور جداسازی گردید. در نوزادان مورد بررسی بیشترین باکتریهای جدا شده پرتئوس ، اشرشیاکلی ، کلبسیلا دیده شد. در کودکان یک تا دو سال فلور غالب اشرشیا کلی ، سیتروباکتر و انتروکک و ۲ نمونه سالمونلا ، در افراد بزرگتر انواع مختلف انتروباکتریاسه و در افراد تحت درمان با انتی بیوتیک سویه های کاندیدا نیز دیده شد. بر این اساس سویه های استاندارد (Test strain ) برخی سویه های پاتوژن از قبیل لیستریا منوسیتوژنز (Listeria monocytogen PTCC 1303) ، اشرشیاکلی (E.coli PTCC 1338)، استافیلوکک ارئوس Staphylococcus aureus PTCC 1337) انتخاب و سویه استاندارد حساس به انتی بیوتیک میکروکوکوس لوتئوس Micrococcus luteus PTCC ( 1110) عنوان سویه نشانگر وجود مواد ضد میکروبی تولید شده بوسیله پروبیوتیک ها انتخاب و اثر پروبیوتیکی بیفیدوباکتر ، لاکتو کوکوس لاکتیس بر آنها بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی nvitro ما نشان داد پروبیوتیک ها کاملا لیستریا منوسیتوژن و استاف ارئوس را در محیط با سرعت متفاوت از بین برده و رشد اشرشیا کلی را کاملا متوقف می نماید. لذا لزوم استفاده از پروبیوتیک ها در غذا بخصوص دررژیم غذایی نوزادان ، کودکان و افراد مسن و یا تحت درمان ( افراد دارای ضعف سیستم ایمنی) ضروری بوده و در غذای کلیه افراد جامعه نیز مفید می باشد.