سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
حسین محمدزاده – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه شامل بخشی از واحد های افیولیتی جنوب شهر بیرجند می باشد. با توجه به اینکه در مناطق افیولیتی بحث آلودگی فلزات سنگین مطرح می باشد، به منظور تعیین غلظت عناصرکروم، نیکل، کبالت و مسدر واحد های افیولیتی، تعداد ۶ نمونه سنگ و ٨ نمونه رسوب، از سنگ ها و رسوبات موجود در اطراف واحدهای افیولیتی برداشت ش د. کانی شناسی نمونه های سنگ توسط نتایج آنالیزXRD و مقاطع نازک و غلظت کروم، نیکل، کبال ت و م س نمونه های سنگ و رسوب از روینتایج آنالیزXRF مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین غلظت کروم، نیکل، کبالت و مس در سن گها بهترتیب ppm ،٨٨١ ۶٢،١٣۵۴ ١٢٠ و در رسوبات به ترتیبppm ،۶٢٧ ،۶۶٩ ۵١ و ۶۵ می باشد محاسبه ی فاکتور آلودگی، شدت آلودگی عناصر کروم و نیکل با درجه ی آلودگی شدید، برای کبالت با آلودگی قابل توجه و مس با آلودگی متوسط را نشان می دهد. همچنی ن محاسبه ی درجه ی آلودگی حاکی از آن است که آلودگی رسوبات منطقه به مجموعه ی این عناصر قابل توجه می باش د.