سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین چرخ آبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
قاسم رحیمی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا
صفر معروفی – دانشیار گروه آبیاری، دانشگاه بوعلی سینا
سیدفرهاد موسوی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلودگی خاک به فلزات سنگین به دلیل سمیت و پایداری آنها در محیط زیست و نگرانی از نظر سلامت عمومی حائز اهمیت می باشد. کارخانجات و فاضلاب های صنعتی ناشی از آنها، زباله ها و فاضلاب های شهری و کودهای شیمیایی می توانند به منابع آب رسانی زمین های کشاورزی وارد شده و باعث آلودگی گردند. در این تحقیق از خاک و منابع آبرسانی منطقه لنجان نمونه برداری گردید. میزان سرب و شوری در آنها اندازه گیری و پراکنش مکانی آنها با استفاده از تکنیک های زمین آمار بررسی شد. از کریجینگ معمولی و مدل کروی بمنظور درون یابی استفاده و نقشه های پهنه بندی با کمک نرم افزار Arc GIS 10 ترسیم شد. نتایج نشان داد میزان شوری در غلظت فراهم سرب موثر بوده و فعالیتهای صنعتی و شهری، استفاده از کودها به انباشت سرب در خاکهای سطحی شالیزارها منجر می شود.