سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک مقدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،گروه منابع طبیعی،سوادکوه،ایران
سید محمد باقر نبوی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،گروه بیولوژی دریا،خرمشهر،ایران
معصومه سهرابی ملا یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامشهر،گروه زمین شناسی،اسلامشهر،ایران
غلامحسین وثوق – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،گروه علوم دامی،تهران،ایران

چکیده:

پراکنش روزنه داران کفزی در ساحل جنوبی دریای خزر محمود آباد تا نور بررسی شد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی روزنه داران کفزی در اکوسیستم های بنتیک و ارتباط آنها با شرایط زیست محیطی بستر در اکوسیستم بنتیک ساحل جنوبی دریای خزر می باشد.نمونه برداری رسوبات در فصل زمستان از ۱۶ ایستگاه در اعماق ۱۵،۱۰،۵ و ۲۰ با استفاده از گرب ون وین ۰٫۱ متر مربعی جمع آوری شد و فاکتورهای محیطی عمق،شوری،دما،دانه بندی رسوبات ، هدایت الکتریکی و مقدار اکسیژن محلول در آب نزدیک اندازه گیری شد انالیز داده بندی رسوبات و شمارش صدفداران درازمایشگاه انجام شد دمای اب مجاور بستر درحدود ۶/۵ تا ۱۰/۴ سانتیگراد میانگین ۱۰/۹ و شورای آن بین د۱۲/۱۲ تا ۱۲/۵۴ pptمیانگین ۱۲/۳۸ بود.مقدار غلظت اکسیژن محلول از ۹/۶ تا ۱۰/۲ mg/l ر بود میزان pH آب در بستر ، اختلاف زیادی نداشته و در همه ایستگاه ها بین ۷/۲۵ تا ۷/۸۷ اندازگیری شد ذرات تشکیل دهنده بافت رسوبی بستر در اکثر ایستگاه های مورد بررسی بسیار ریز بود (۰/۱۲ تا ۰/۰۶۳mm) ارتباط بین فاکتورها محیطی و پراکنش روزنه داران مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که پراکنش روزنه داران با فاکتورهای محیطی مثل دما و شوری داری همبستگی قوی بود.که نشان دهنده تاثیر در تنوع و پراکنش آنها بود.