سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مردان کاظمی – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی ایلام
علی پورنجف – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی ایلام
عبدالله فولاد وند – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی ایلام
ابراهیم مرشدی – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی ایلام

چکیده:

به دلیل شرایط آب و هوائی گوناگون در ایلام که موجب حضور تنوع بسیار زیاد علف های هرز در مزارع این استان شده و با توجه به محدود بودن تأثیر علفکش های موجود در کنترل گونه های مختلف، لازم بود فراوانی بذر علف های هرز در محموله های گندم بررسی شود. لذا در سال زراعی ۸۷-۸۶ از محموله های تحویلی به مراکز خرید تعداد ۴۸۰ نمونه گندم در شهرستان های استان جمع آوری گردید. از این میزان نمونه تعداد ۷۳ نمونه از بین شهرستان ها به صورت تصادفی انتخاب گردید. نمونه ها در آزمایشگاه مدیریت حفظ نباتات مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب که از هر نمونه پس از به هم زدن مقدار یکصد گرم از آن جداسازی و بذور علف های هرز موجود در آن شمارش گردیده و سپس نمونه ها شناسایی شدند. آنگاه، پس از جمع بندی تمام نمونه های هر شهرستان به ترتیب بیشترین فراوانی گونه ها مشخص گردید. تعداد کل علف های هرز شناسایی شده در محموله ها ۲۷ گونه بود. نتایج نشان داد که در کل استان در بین علف های هرز پهن برگ، جغجغک (Vaccaria Pyramidata)، بی تی راخ(Gallium tricornatum)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) و ماشک(Visia Sativa) و در بین علف های هرز کشیده برگ، چچم(Lulium SP)، یولاف وحشی زمستانه(Avena Ludoviciana) جوداس(Hordeum Spontaneum) و فالاریس(Phalaris SP) به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. از نظر فراوانی تعداد بذر، ۷۱/۴۲ درصد بذر مربوط به علف های هرز پهن برگ و ۲۸/۵۶ درصد بذرها مربوط به علف های هرز کشیده برگ بود.