سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان ،همدان.ایران.

چکیده:

شناخت آسایش زیست اقلیمی در جذب گردشگر وبرنامه ریزی توریسم سهم بسزایی دارد. اقلیم وتوریسم دو پارامترمهمی هستند که با یکدیگر ارتباط دارند. یکی از عواملی که در بخش جهانگردی و تفرج تاثیر بسزایی دارد آب و هوای (اقلیم) می باشد تنوع آب و هوا (اقلیم) و کیفیت طول فصل بر تفرج و سودآوری صنعت جهانگردی موثر می باشد.استفاده بهینه از شرایط طبیعی موجود در یک منطقه ، توجه وشناخت به شرایط محیطی وطبیعی وپتانسیلهای موجود در آن را طلب می کند.داشتن احساسی ناخوشایند از شرایط اقلیمی جریان های حاکم بر شرایط اکوتوریستی منطقه را متاثر ساخته واثرات عمده ای را بر موقعیت وشرایط اقتصادی سازمان های توریستی بر جای خواهد گذاشت .شرایط اقلیمی مناسب در ناحیه جغرافیایی در آماده سازی وحمایت مسافرین وتوریست ها در برابر بعضی از خطرات زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می باشد لذا دانش کافی در خصوص اقلیم می تواند برای صنعت توریسم بسیارمفید باشدامروزه مطالعه تاثیر وضعیت اقلیمی و جوی بر زندگی ، سلامتی و آسایش انسان و همچنین توسعه گردشگری در قالب یکی از شاخصه های علمی تحت عنوان زیست اقلیم شناسی انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف این مقاله شناخت توان آسایش زیست اقلیمی منطقه آزاد قشم در طول ماه های سال می باشد.نتیجه این بررسی نشان می دهد که چهار ماه از سال دارای روز های راحت وشب های سردوپنج ماه دارای روز های گرم وشب های راحت وسه ماه نیز دارای روز وشب گرم است. سه ماه آذر ودی وبهمن دارای شرایط مطبوع غیر شرجی می باشد. بکار گیری اطلاعات حاصل ازشرایط اقلیمی می تواند برای برنامه ریزی توریسم در منطقه آزاد قشم مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.در آخر توجه به این نکته ضروری است که پژوهش انجام شده نمی تواند جوابگوی سالیان متوالی باشد و با توجه به تغییر شرایط اقلیمی باید همه ساله اطلاعات مربوط به ایستگاه سینوپتیک قشم جمع آوری شده و شناخت آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک )هر ساله موردتحقیق وپژوهش قرار گیردو از طریق سایت،رسانه های عمومی،نشریات به اطلاع گردشگران برسد.