سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید امین میرسجادی – کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران
محمود پورخسرو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمال شرق، ایران
غلامرضا احمدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
علیرضا صفاری – کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

چکیده:

وجود ماگماتیسم فعال، سنگ میزبان مناسب، کانی سازیهای Cu-Au و Fe و نفوذ توده گرانیتوئیدی در سنگهای دربرگیرنده محدوده خلطآباد، شرایط خوبی برای تشکیل کانیسازیهای اپیترمال، نوع اکسیدآهن و اسکارن فراهم کرده است. از این رو عملیات ژئوشیمیایی در منطقه به وسعت ۱۲۰ کیلومترمربع با برداشت تعداد ۷۰۰ نمونه رسوب آبراههای و کانیسنگین انجام شد. نمونههای ژئوشیمیایی پس از آمادهسازی برای ۵۱ عنصر به روش ICP-MS آنالیز شد. پس از حصول اطمینان از دقت در نتایج تجزیه شیمیایی، جایگزینی دادههای سنسورد و خنثیسازی اثر سنگ بالادست، جهت بررسی روند تغییرات گروهی عناصر، تعیین پاراژنز و شناخت کنترلکنندههای اصلی کانیسازی احتمالی، اقدام به پردازشهای آماری دومتغیره و چندمتغیره از جمله تحلیلهای خوشهای و مولفههای اصلی بر روی دادهها شد. در نتیجه پردازشهای آماری، در نواحی معدنی دو دسته پاراژنزی از عناصر شامل دسته اول عناصر As ،W ،Ag ،Bi ،Zn ،Pb ،Cd و Cu و دسته دوم عناصر Ni ،Mn ،Co ،Fe ،Sc و Sb در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. سپس نقشههای تکمتغیره و چندمتغیره توسط نرمافزار GeoEstimate ترسیم گردید. درنهایت پس از تلفیق دادههای ژئوشیمی، کانی سنگین، کانیسازی، آلتراسیون و دانسیته گسلها ۴ محدوده بیهنجاری مس، مولیبدون، طلا، آهن و تنگستن در مناطق شمالی و مرکزی منطقه تشخیص داده شد. ضمناً با توجه به مطالعات فوق و پیمایشهای صحرایی مشخص شد که کانیسازی در محدوده مطالعاتی شامل کالکوپیریت، مالاکیت، اسفالریت، ملینکوئیت و پیروتیت و از نوع رگهای، اسکارن و در بعضی قسمتها به صورت افشان یا پراکنده است. این کانهها عمدتاً در حرارتها بالا تشکیل شدهاند. این پاراژنز حرارت بالا در قسمت فوقانی توده نفوذی گرانودیوریتی توانایی تشکیل کانسار تیپ پورفیری و در حاشیه این توده احتمال تشکیل کانسارهای اسکارن را دارد.