سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حاجی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار، دانشکدهی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید صالحی – کارشناس ارشد هوافضا، شرکت هواپیماسازی ایران

چکیده:

در این پژوهش رفتار پرش ناگهانی چندلایههای نامتقارن مربعشکل ساخته شده از صفحات پیشآغشتهی گرافیت-اپوکسی، تحت بارگذاری مکانیکی پس از فرآیند عمل آوری، مورد بررسی قرار گرفتهاست. چندلایههای مورد بررسی در این پژوهش دارای آرایش n/90n]T هستند. ابتدا با شبی هسازی فرآیند پخت یک صفحهی مربعشکل به طول ضلع ۱۵۰mm و با لایهچینی۰۲/۹۰۲T انحنای طولی و عرضی با نتایج روش نظری هی کلاسیک لایهای تعمیمیافته مقایسه و اعتبار نتایج شبی هسازی نشان داده شده است. سپس صفحه ی مرکب دوپایای مربع شکل که تحت فرآیند پخت دچارتغییرشکل استوان های شده است، در معرض بار مکانیکی قرار م یگیرد. اثر پارامترهای تعداد لایه و طول ضلع بر چگونگی تغییر نیروی مکانیکی در چندلایههای نامتقارن دوپایا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیهسازی نشان م یدهد که با افزایش تعداد لایه ها، نیروی پرش ناگهانی و نیروی پرش ناگهانی معکوس افزایش می یابد. همچنین افزایش طول ضلع صفحه ی مرکب، موجب افزایش میزان نیروی لازم برای ایجاد پدید هی پرش ناگهانی م یشود. شبیه سازیها با استفاده از نرمافزارABAQUS انجام شدهاند.