سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق دهدار بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چ
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، شهرک اساتید د
حسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چ
شیدا فاضلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش

چکیده:

معمولاً هنگامی که سرعت جریان در قسمتی از سازه هیدرولیکی از یک حد مجاز فراتر رود، آن سازه در معرض خسارت ناشی از خلاء زایی CAVITATION قرار میگیرد. برجستگی ها و ناصافی های سطوح بتنی باعث انحراف خطوط جریان و کاهش فشار در بعضی نقاط میگردد که چنانچه این کاهش فشار براثر افزایش سرعت باشد، شرایط آستانه یا آغاز خلاء زایی (خوردگی) پیش خواهد آمد . در این تحقیق با استفاده از مدل FLOW3D که یک نرم افزار قوی در زمینه CFD می باشد ، سرریز سد بالارود را مدل نموده و هیدرولیک جریان بر روی آن شبیهسازی و پارامترهای مهم در پدیده خوردگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در طول سرریز تعداد ۱۶ ایستگاه جهت اندازهگیری پارامترهای مذکور در نظر گرفته شد. بر مبنای نتایج اندازهگیریهای صورت گرفته با مدل FLOW3D و با توجه به شاخص کاویتاسیون بحرانی ۰/۲۵ ، احتمال رخ دادن پدیده ی کاویتاسیون در قسمت پرتابه بالارود وجود ندارد که با نتایج مدل فیزیکی ساخته شده در آزمایشگاه مطابقت زیادی دارد .