سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ایمانی خوشخو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
علی افروس – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نجف هدایت – استادیار، گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی پناهیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه مهندسی عمران

چکیده:

سرریزهای پلکانی ضمن اینکه موجب کاهش سرعت و افت انرژی بیشتر جریان از طریق ایجاد تلاطم می گردند، باعث افزایش قدرت خود پالایی رودخانه بواسطه هوادهی مناسب در ناحیه پلکانهای سرریز نیز می شوند. به دلیل ماهیت دینامیکی سیال، این سازه در دورهبهره برداری بسیار آسیب پذیر بوده که یکی از این آسیب ها پدیده کاویتاسیون است، هدف از این پژوهش استفاده از مدل عددی ساختهشده در شناسایی نقاط بالقوه ای است که احتمال ایجاد کاویتاسیون در آنها بیشتر می باشد ومقایسه نتایج با مدل آزمایشگاهی، با نرم افزار فلوئنت توسط دو روشVOF و Mixture است. نتایج نشان داد که در قسمت افقی پله ها احتمال وقوع کاویتاسیون پایین است اما در قسمت عمودی پله ونزدیک به نوک پله خطر وقوع این پدیده بسیار جدی بوده و نیاز به هواده مناسب در این قسمت ضروری میباشد.همچنین با توجه به ارتباط این پدیده با سرعت جریان، می توان با پیش بینی مناسب در طراحی سرریز و قرار دادن سرعت جریان در مقادیر کمتر، از وقوع این پدیده به میزان قابل توجهی کاست