سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه حسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
امیر خسروجردی – استادیار گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مریم عبداله پور – کارشناس ارشد سازه های آبی، موسسه تحقیقات آب ایران

چکیده:

رژیم جریان در تخلیه کننده تحتانی سد توسط دو دریچه اضطراری و سرویس به جریان تحت فشار در قسمت تونل و جریان سطح آزاد بعد از دریچه تقسیم میشود.کاویتاسیون در سازه های هیدرولیکی عموما در اثر جداشدگی جریان که با سرعت زیاد بر روی بستر سازه عبور مینماید اتفاق می افتد.به عبارت دیگر کاویتاسیون در شرایط ترکیبی از افت فشار و سرعت های بالا اتفاق می افتد.در این پژوهش با استفاده از آزمایش های مختلف که بر روی مدل هیدرولیکی تخلیه کننده تحتانی سد ژاوه انجام شده است در هد های مختلف و بازشدگی های مختلف کاویتاسیون در تونل و روی دریچه ها اندازه گیری شده است تا نقاط بحرانی بر روی تخلیه کننده تحتانی که احتمال وقوع کاویتاسیون بیشتر است را معرفی کنیم و با بررسی نقاط بحرانی احتمال خسارت های ناشی از پدیده کاویتاسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد