سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم سالم – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
علی محمدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین تحقیق پدیده پسماند هیسترسیس برای عناصر کادمیم و نیکل در سه ایستگاه مورد تحقیق پل پنجم اهواز، دارخوین و خرمشهر و در دو فصل کم ابی و پرآبی مورد بررسی قرارگرفت مقدار پسماند هیسترسیس برای عنصر نیکل بیش از کادمیم است و همچنین می توان گفت که شدت جذب کادمیم به وسیله رسوبات بیشتر از نیکل است و از طرف دیگر مقدار جذب نیز بالاتر است بنابراین رسوباتکادمیم را با شدت بیشتری نگهداری کرده و مقدار بیشتری را ازاد کرده پس رسوبات در جریان جذب و واجذبی کادمیم بیشتری نسبت به نیکل برروی خود نگهداری می کنند می توان گفت که در فصل کم آبی مقدار پسماندهیسترسیس نسبت به زمان پرآبی رودخانه بیشتر است و در نهایت بیشترین مقدار هیسترسیس در دو عنصر کادمیم و نیکل و همچنین در سه ایستگاه مربوط عنصر نیکل در فصل کم ابی و ایستگاه دارخوین و کمترین مقدار آن مربوط عنصر کادمیم در فصل ایستگاه پل پنجم اهواز در فصل پرآبی است و هرچه مقدارهیسترسیس بیشتر باشد الودگی رودخانه از جهت عناصر سنگین کمتر خواهد بود.