سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا امانی لاری – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
ایرج رساء – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در قسمت جنوبی کمربند آتشفشانی – نفوذی ایران مرکزی و در ۲/۵ کیلومتری شمالشرق معدن سرچشمه واقع شده است. تودههای نفوذی از جنس داسیت- ریوداسیت تا ریولیتی پورفیری در واحدهای آندزیت و گرانودیوریتی قبلی نفوذ کردهاند. مهمترین دگرسانیهای منطقهشامل آرژیلیک، فیلیک، پروپیلیتیک و سیلیسیشدن میباشد. پیریت فراوانترین کانی سولفیدی اولیه و سایرکانیهای هیپوژن عبارتند از کالکوپیریت، گالن و اسفالریت. کانیسازی سوپرژن شامل دو دستهاکسیدی آهن ، کربناتی و سولفیدی مس است. شواهد نشان میدهند که با وجود مساعد بودن شرایط شیمیایی و فیزیکی و همچنین وسعت پوشش هماتیتی، به علت کم بودن محتوی کانی کالکوپیریت درمناطق سطحی توده نفوذی، منطقه کالکوسیتی ثانویه تشکیل شده ضعیف بوده و این کانسار از لحاظبهرهبرداری غیراقتصادی میباشد