سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی منابع آب
محمدجواد خانجانی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعودرضا حسامی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بیش از نیم قرن مطالعه برروی پدیده های حدی هیدرولوژیکی به هیچ روی نتوانسته مانع از کاهش توجه محققین مختلف به این بخش مهم از هیدرولوژی شود که کثرت مطالعات دراین بخش تنها به اهمیت این پدیده ها مرتبط است دراین مقاله ضمن بررسی کلی پدیده های حدی هیدرولوژیکی بخش خاصی از آن سیلاب مورد توجه ویژه و بررسی تحلیلی قرارمیگیرد برای این بررسی ازتبدیل موجک ها استفاده می شود استفاده از تبدیل موجک ها به عنوان روشی نسبتا جدید در سالهای اخیر در تحلیل پدیده هایی به شکل سیگنال مورد توجه واقع شده است که برهمین مبنا دراین نوشتا ر با استفاده از تابع سیملت به تحلیل پدیده های حدی هیدرولوژیکی وبطور خاص سیلاب پرداخته شده است از طرف دیگر رودخانه ی پلرود به دلیل اهمیت آن در منطقه ی شرق استان گیلان و همچنین به عنوان بزرگترین رودداخلی استان دراین مطالعه مور د توجه واقع شده است