سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده دایی حسین هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حامد فاطمیان – استادیار پژوهشی موسسه فنی مهندسی جهادکشاورزی کرج
ابراهیم حسینی – استادیار پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پریسا فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایعغذایی

چکیده:

درفرایند اسمز دو پدیده به طور همزما صورت میگیرد خروج آب از بافت ماده غذایی و جذب مواد جامد محلول ازم حلول اسمزی به بافت ماده غذایی که اگر این میزان جذب زیاد شود باعث ایجاد مشکلاتی درفرایند اسمز می گردد استفاده از پوشش های خوراکی درماده غذایی از جذب مواد جامد محلوله به داخل ماده غذاییجلوگیری می کند دراین مطالعه اثر استفاده از پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز CMC غلظت های ماده ۵۰ و ۶۰ درصد محلول ساکارز دمای ۳۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد محلول اسمزی برمیوه پرتقال رقم تامسون بررسی گردید نتایج نشان میدهدمیزان از دست دادن آب جذبمواد جامد کارایی فرایند اسمز با افزایش دما و غلظت محلول اسمزی افزایش می یابد استفاده از پوشش خوراکی اثر معناداری روی میزان کارایی فرایند اسمزی داشت.