سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک نوازش – کارشناس ارشد علوم تربیتی
بیژن حسین نژاد – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
شتاو درویشی – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

بررسی مبانی نظری و علمی پدیده قاچاق کالا موادمخدر انسان و تجارت غیرقانونی و نقش آن دراقتصادملی و منطقه ای ریشه ها و علتهای قاچاق درکشور بررسی پیامدها و تهدیدهای قاچاق و ارایه راه کاهای مناسب برای رفع این معضل بررسی نقش و عملکرد نهادها و دستگاه های متولی درمدیریت پدیده قاچاق و مدیریت نیروی انتظامی و نقش آن درکاهش قاچاق و امنیت مناطق مرزی از اهداف تهیه و تنظیم چنین تحقیقات و مقالات میب اشد دراین تحقیق سعی شده است به دو سوال گشت های مرزی و وضعیت اقتصادی درزمینه پیشگیری از پدیده قاچاق پاسخ داده شود جامعه مورد مطالعه این تحقیق را ساکنین شهرستان مرزی گرمی استان اردبیل تشکیل میدهند که بهصورت تصادفی ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند درآخر سوالات با استفاده ازنرم افزار sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج پژوهش نشان داد گشتهای مرزی درحد زیادی می تواند پدیده قاچاق را کاهشدهد همچنین وضعیت اقتصادی منطقه مرزی رابطه نزدیکی با میزان بروز این پدیده دارد.