سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
سیدانور حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
درنا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

فنولوژی Phenology) عبارت است از مطالعه تغییرات زمانی و مکانی پدیده های حیاتی گیاهان که شامل شروع رویش ، باز شدن برگ ها ، زمان گل دادن ، میوه دادن و تولید بذر ، زمان رسیدن میوه ، خزان برگها و ریزش برگ می باشد . اگاهی از وضعیت فنولوژی پدیده های مختلف درختان جنگلی امر ضروری جهت جنگلکاری و عملیات پرورشی درختان جنگلی می باشد . جهت بررسی پدیده فنولوژیکی باز شدن برگ درختان در زاگرس میانی ، جنگل های حوزه بخش فیروزآباد واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر کرمانشاه برای این بررسی انتخاب گردید . جهت این مطالعه بخشی از جنگل مورد مطالعه در ارتفاع ۱۸۸۰ متر از سطح دریا به مساحت ۱ هکتار انتخاب شد و مطالعه در بازه زمانی اول اسفند ماه تا نیمه فرودین ماه انجام گردید ، در این بازه زمانی هر ۵ روز یک بار بخش فوق از جنگل از لحاظ باز شدن برگ مورد بررسی قرار گردید و تمام گونه های مورد نظر در هر بخش بررسی و گونه هایی که برگ آنها باز شده ثبت گردید . نتایج این تحقیق نشان داده است که شروع باز شدن برگ درختان ۱۰ اسفند ماه می باشد گونه افرا کیکم و زالزالک به عنوان گونه هایی هستند که رویش خود را زودتر از دیگر گونه های مورد مطالعه آغاز کرده و در درجه بعدی گونه شن قرار داشته که ۱۵ اسفند ماه شروع به رشد می کند . گونه ارجن نیز بعد از گونه شن شروع به باز کردن برگ ها می کند و از بین گونه های مورد مطالعه گونه ارغوان با کمی تاخیر دیرتر از گونه ی ارجن باز کردن برگ ها را شروع کرده و در نهایت گونه برودار هست که رویش خود را در اوایل فروردین ماه آغاز می کند. بنابراین نتایج این تحقیق نشان داده است که به ترتیب تقدم در شروع رشد و باز شدن برگ گونه های درختی منطقه مورد مطالعه به ترتیب کیکم و زالزالک > شن > ارجن > ارغوان > برودار می باشد