سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن عموزادعمرانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
رضا رسولی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
مهرآوه حصیرچیان – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

عریان شدگی مصالح سنگی از قیر یکی از خرابیهای شایع درروسازی های آسفالتی است که بیشتر در مناطقی که بارندگی زیاد یا سطح آب زیرزمین بالا باشد و یا بنحوی آب درمجاورت مصالح روسازی آسفالتی قرار گیرد اتفاق می افتد بدین ترتیب عمر عملکرد آسفالتها پایین آمده و به خصوص کارایی آنها درمناطق بحرانی روسازی بسیار ضعیف می گردد پس اگر به روشهای مختلف چسبندگی مصالح سنگی و قیر در حضور آب افزایش یابد از این پدیده تا حد زیادی جلوگیری می گردد دراین کاوش ضمن بررسی پدیده عریان شدگی مکانیزم و شرایط وقوع آن و عوامل موثر در ایجاد آن روشهای مختلف جهت بهبود چسبندگی قیر به مصالح سنگی در حضور آب مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است.