سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محیا حاتم بیگی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه تربیت معلّم، تهران
امیر حمیدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلّم، تهران

چکیده:

روا نگرایی یکی از پیچید هترین و مخر بترین پدید ههایی است که حین زلزله اتفاق افتاده و سبب آسیب و یا تخریب ساز ههای مختلف م یشود. نهشت ههای دان های سست و اشباع در مناطق زلزله خیز مستعد این پدیده هستند. سدهای خاکریز ساخته شده بهشیوه هیدرولیکی از جمله ساز ههایی محسوب م یشوند که در موارد متعدد در معرض این پدیده قرار گرفت هاند و خراب یهای گزارش شده حاکی از آن است که یکی از معمو لترین و در عین حال مخر بترین مدهای گسیختگی در این نوع سدهاروا نگرایی است. این امر با توجه ب هاینکه لای ههای این نوع سدها عمدتاً شامل مصالح تحکیم نشده و اشباع با ذرات نسبتاً یکنواخت هستند، قابل توجیه است. در مطالعه حاضر، با استفاده از مد لسازی به روش تفاضل محدود FDM) مکانیزم روانگرایی به وقوع پیوسته در سد سن فرناندوی پایینی ( به عنوان نمون های از سدهای هیدرولیکی) در اثر زلزله سال ۱۹۷۱ موردبررسی قرار گرفته، روند تغییرات فشار آب حفر های و تغییرشک لهای ایجاد شده در پوسته بالادست و تاج سد ارائه شده است.