سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ( آب و فاضلاب) دانشگاه آزاد اسلا
پرویز معصومی – دبیر آموزش و پرورش میمند فارس
بهنام معصومی – دانشجوی دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد کازرون
الهام معصومی – دانشجوی مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور فیروزآباد

چکیده:

نوسانات آب و هو ایی که باعث خشکسالی و بیابان زایی می شود ، بیشتر به کاهش میزان بارندگی ، وزش بادهای گرم و سوزان و ، تبخیر و تعرق ، افزایش میزان خشکی ، افزایش دما به ویژه در تابستان ، کاهش رطوبت، پوششگیاهی ارتباط می یابند. خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر، از دیرباز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد. مطالعات وبررسی های انجام شده نشانگر آن است که کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود، همچون بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در وضعیت مناسبی از لحاظ تأمین آب قرار ندارد. این امر، بیانگر احتمالوقوع خشکسالی های بیشتری در آینده نسبت به گذشته می باشد. قدر مسلم آنکه، در صورت اعمال مدیریتهایناکارآمد فنی و استفاده از استراتژی های نامناسب، علاوه بر هدررفت منابع موجود و تشدید اثرات مخرب خشکسالی، زمینه برای بروز خشکسالی های بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می گردد. ازجمله اثرات خشکسالی نشست زمیناست ، نشست پدیده اى است که دراثرآن سطح زمین به صورت تدریجى و در برخى موارد به طور ناگهانی نشست مى کند. این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف هایى در زمین گردیده و باعث تاثیر بر روى الگوى جریان هاىزیرزمینى و سطحى، تغییر کیفیت آب هاى زیرزمینى، تغییرشکل سطح زمین، سیل خیزى منطقه و پیشروى آب دریا ها به سمت خشکى ها در نواحى ساحلى مى گردد. این تغییرات و عوامل خسارات جدى به مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مى کند. در این مقاله سعی برآن است که علل و عوامل موثر در خشکسالی ،اثرات خشکسالی بر محیطزیست ، نشست زمین،علل و عوامل موثر در نشت زمین ،اثرات نشست زمین برروی محیط زیست….مورد بررسی قرار گیرد.