سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عابدین – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان آزادی
مسعود رضایی – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان آزادی
امیرحسین علوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، بلوار آهنگ

چکیده:

در این مقاله هدف بررسی نوعی از خرابی و آسیب در کامپوزیتها است که اصطلاحاً تورق خوانده می شود و عیبی بین لایه ای است که بر اثر رشد ترکها بوجود آمده است و سبب می شود که لایه های یک کامپوزیت چند لایه از یکدیگر جدا شده و منفک شوند.به طور خاص اثر تنش پسماند حرارتی ناشی از یک سیکل حرارتی اعمالی بر روی رشد یک ترک سه بعدی و نیز اثر آن بر نحوه توزیع تنش، کرنش و تغییر شکل ایجادی و تغییرات میدانی آنها در حین اعما ل سیک ل حرارت ی مزبو ر بررس ی می گرد د ت ا د ر نهایت بتوا ن اث ر تنش پسماند حرارتی بر روی پدیده تورق را رد یابی نمود. سعی بر این بوده است تا اثر ترک سه بعدی در نحوه تغییرات مولف ه های کاربردی تحلیل و طراحی لامینیتها مثل تنش محوری، حلقوی و شعاعی و نیز کرنش پلاستیک بررسی گردد و براساس فرضیه روی هم افتادگی لبه ها از روی نحوه و میزان تغییرات فوق بتوان مناطق بحرانی از نظر رشد و توسعه تخریب و آسیب را در بادی امر شناسایی نمود و در ادامه نحوه رشد و گسترش ترک را بتوان چنان پیشبینی نمود که بر اساس آن تورق در لایه ها قابل توجیه باشد