سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور مومنیان – کارشناس ارشد مهندسینساجی

چکیده:

تاب زندگی یکی از خواص فیزیکی نخ م یباشد که می تواندمشکلات فراوانی از جمله ایجاد پاملخی درنخ بوجود آمدن نوعی چروک درپارچه های تاری پودی کجی درپارچه های حلقوی پودی نایکنواختی دررنگرزی و کاهش راندمان تولید را درصنعت نساجی پدید آورد دراین مقاله ابتدا پدیده تاب زندگی و مکانیزم تشکیل پاملخی بررسی میگردد سپس عوامل موثربرتا ب زندگی نخ بیان شده و به اثرات زیانبار و سودمند این پدیده پرداخته م یشود درادامه روشهای جلوگیری از بوجود آمدن تاب زندگی با نحوه از بین بردن آن بیان میگردد همچنین انواع روشهای اندازه گیری تاب زندگی نخ و بهینه سازی پارامترهای آزمایش به بحث گذارده می شوددرپایان اثرتاب نخ نمره زمان و سیستم ریسندگی برتاب زندگی نخ بررسی میگردد آزمایشها نشان میدهد که با افزایش تاب و نمره نخ تاب زندگی نیز افزایش می یابد همچنین با گذشت زمان تاب زندگی بصورت یک منحنی لگاریتمی کاهش یافته و نهایتا به حالت پایداری می رسد.