سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول حسنعلی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و فناوری مازندران
محمدرضا سرمستی امامی – دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر
پریسا دوبرا –

چکیده:

اسلاگی شدن شدید از چالشهای عمده خطوط انتقال نفت و گاز در دبیهای پایین جریانهای گاز و مایع است. جریان اسلاگ در صورتی رخ میدهد که یک لوله با شیب رو به پایین به رایزر برسد. هدف از انجام پژوهش تعیین الگوی جریان، افت فشار و پدیده اسلاگی شدن است در شبیهسازی پیش رو خط لولهای به طول ۷۴۲ کیلومتر و به قطر ۱۷ اینچ در نظر گرفته شده است. این شبیهسازی برای دبیهای ۱۰,۵۰,۳۲۲ کیلوگرم بر ثانیه اجرا شده و نتایج به دست آمده باهم مقایسه شده است. برای صرفنظر از پدیدههای حرارتی مانند واکس، هیدرات و آسفالتین، دمای سیال ورودی ۵۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است . نتایج نشان میدهد که با کاهش دبی تعداد اسلاگها کاهش مییابد اما طول اسلاگهای تشکیل شده از۱/۶کیلومتر به ۳۷۲ کیلوکتر افزایش مییابد. همچنین با افزایش دبی کمینه مقدار دمای خط لوله از ۷کلوین به ۷۸۳ کلوین تغییر میکند.