سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گرجی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ا
علی اصغر اصغریان جدی – استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ای
ناهید همتی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا

چکیده:

ن تحقیق ما تاثیر پارهای از خصوصیات ساختمانی پارچه تاری پودی تافته را بر شعله پذیری بررسی کردیم. جهت بهینه نمودن مت پارچه در مقابل آتش، نمونه ها از ترکیب نخهای مختلف در مرحله بافندگی تولید شدند. ضمناً یک روش مخصوص با استفاده از گیری حائل های شیشه در پارچه های پنبه ای برای جلوگیری از انتشار خود سوزی در لباسهای محافظ که در مقابل شعله قرار می- د ارائه شد. آزمایشات شعله پذیری و مقاومت پارچه در مقابل سوختن توسط استاندارد BS5438 و یک روش شبیه سازی شده نهادی انجام گردید.تاً نتایج توسط روش آماری آنالیز واریانس چندگانه ارزیابی شدند.نتایج نشان داد که در هر دو روش آزمایش تراکم دارای تاثیر معنی-ی می باشد اما حائل شیشه دارای رفتار متفاوتی می باشند. مدلهای آماری برای پیش بینی سرعت انتشار شعله در نواحی مختلف پارچه صد متلاشی شدن پارچه ارائه شد.