سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا کاوسی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
علی زمردیان – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

کلزا یکی از دانههای روغنی مهم و با ارزش است و به دلیل پتانسیل بالای تولید این محصول در کشور، نیاز به بهینه سازی مراحل تولید و فرآوری آن در کشور میباشد. خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری کلزا میباشد و مقدار رطوبت تعادلیEMC) در بررسی خشک کردن دانه کلزا نقش بسزایی دارد. در این تحقیق مقادیر رطوبت تعادلی رقم لیکورد کلزا با استفاده از روش وزن سنجی در دمای ۵۵ درجه سلسیوس، با دامنهی رطوبت نسبی ۷ تا ۸۴ درصد و در دو مرحلهی جذب و دفع رطوبت مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش به روش لایه نازک در محفظه- ای کنترل شده و عایق بندی شده انجام پذیرفت به طوری که شرایط ترمودینامیکی هوای داخل محفظه ثابت نگه داشته شد. دما به وسیلهی ترموستات و رطوبت نسبی هوای اطراف نمونه با استفاده از محلولهای نمک اشباع تنظیم گردید. منحنیهای همدمای به دست آمده جذب و دفع، سیگمائیدی بوده و منحنی حالت دفع رطوبت بالاتر از منحنی حالت جذب رطوبت قرار گرفت و پدیدهی پسماند به وضوح در این دما مشاهده شد. همچنین از سیزده مدلریاضی اسوین، اصلاح شدهی اسمیت، اصلاح شدهی اسوین، اصلاح شدهی هندرسون، اصلاح شدهی هالسی، اصلاح شدهی چانگ فاست، اصلاح شدهی بت، چانگ فاست، کوهن، هندرسون، هالسی، گب و کاریه برای برازش دادههای آزمایشگاهی رطوبت تعادلی در رطوبت نسبیهای مختلف جهت پیشبینی رطوبت تعادلی استفاده شد وبررسیها نشان داد که برای هر دو حالت جذب و دفع رطوبت، مدل گبGAB) مناسبترین مدل است