سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا کهرازهی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
امین پناهی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
ایرج رسا – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در بخش جنوب خاوری ایران در زون نهبندان – خاش و در ۱۰۹ کیلومتری جنوب – جنوب شرق زاهدان و در شمال غربی کوه آتش فشان تفتان درطول شرقی ۶۰درجه و ۵۳دقییقه و ۴۸ ثانیه و عرض شمالی ۲۸درجه و ۴۱دقیقه و ۴۰ثانیه قرارگرفته است. با توجه به مطالعات و مشاهدات صحرایی همچنین مطالعات پتروژنز و پتروگرافی سنگهای منطقه عمدتا از نوع آتش فشانی اسیدی تا حد واسط شاملریولیت داسیت، ریوداسیت، آندزیت، تراکیت، و ترمهای حد واسط این سنگها می باشند که دارای بافت میکروگرانولار تا پورفیریک می باشند.