سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین پناهی – دانشجویان دکتری زمین شناسی اقتصادی،واحد تهران شمال- گروه زمین شناسی
فرزانه عالیوند –

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در بخش جنوب خاوری ایران در زون نهبندان – خاش و در ۱۰۹ کیلومتری جنوب – جنوب شرق زاهدان و در شما لغربی کوه آت شفشانی تفتان در طول شرقی عرض شمالی قرار گرفته است. با توجه به مطالعات و مشاهدات صحرائی ، همچنین مطالعات پتروژنز و پتروگرافی، سنگهای منطقه عمدتاً از نوع آت شفشانی اسیدی تا حد واسط شامل ریولیت، داسیت، ریوداسیت، آندزیت، تراکیت و تر مهای حد واسط این سنگهام یباشند که دارای بافت میکروگرانولار تا پورفیریک م یباشند.