سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده محدثه احسانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رضا تمرتاش – مربی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
محمدرضا طاطیان – دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محدثه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

مصرف گیاهان برای درمان، سابقه ای به قدمت عمر انسان دارد. در سال های اخیر کاربرد گیاهان دارویی با توجه به عوارض و هزینه کمتر و سازگاری بیماران به این دارو ها، افزایش یافته است. حوزه آبخیز نورود نیز به لحاظ دارا بودن گیاهان دارویی، می تواند کمک شایانی در جهت رفع بیماری و درمان آن ایفا کند. لذا این تحقیق در سال ۱۳۸۸ به بررسی گونه های دارویی موجود در منطقه نورود پرداخته است. ابتدا پس از تعیین محدوده مورد نظر و با بازدید های صحرایی ، گیاهان دارویی موجود شناسایی و سپس خصوصیات آن ها شامل، خواص درمانی، قسمت مورد استفاده و نوع ترکیبات با استفاده از دانش بومی و منابع معتبر علمی استخراج گردید. در نهایت داده های به دست آمده به کمک نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانواده های Compositeae فراوانی گونه ای بیشتری داشته و غالب گونه های موجود نیز دائمی بوده اند. اسانس، تانن و رزین در گیاهان منطقه بیش از سایر ترکیبات وجود داشته و برگ و اندام های هوایی سهم بیشتری در بین قسمت های مورد استفاده گیاهان داشته اند. با توجه به تنوع گونه ای موجود در این منطقه از نظر تولیدات دارویی و درمان بیماری، توجه به رستنی های این منطقه در برنامه های مدیریتی جهت استفاده چند منظوره از مراتع را ضروری می نماید.