سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – دانشجوی دکتری آبیاری وزهکشی
روح اله فتاحی – استادیار دانشگاه شهرکرد
سعید برومندنسب – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

گرفتگی قطره چکان ها ازمهمترین مشکلات پیشروی سامانه های آبایری قطره ای میباشد پیش بینی پتانسیل گرفتگی فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک قطره چکانها با استفاده ازکیفیت آب قبل ازطراحی این سامانه ها امکان پذیربوده و با استفاده ازآن می توان اقدامات اساسی و پیشگیرانه شامل انتخاب دستگاه های تصفیه هیدروسیکلون تانک شن صافی های توری یا دیسکی و اصلاح شیمیایی تزریق اسید و کلرزنی اتخاذنمود دراین تحقیق پتانسیل گرفتگی فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی قطره چکان های ۱۰نقطه ازکشورکه ازنظر شرایط اقلیمی براساس اقلیم نمای یونسکو متفاوت بودند باتوجه به کیفیت آب این منطق براساس طبقه بندی های موجود پیش بینی شد نتایج نشان داد که پتانسیل گرفتگی فیزیکی و بیولوژیکی درتمامیاین مناطق درحدمتوسط و کم قرار داشت پتانسیل گرفتگی شیمیایی دراغلب این نقاط شایعتر بود بنحوی که این میزان درمناطق ایذه دامغان ساری قم نهاوند و تالش درحدزیاد و خیلی زیاد بود.