سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا شش جوانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی عضو پیوسته ی انجمن جامعه شناسی ایران
رسول ربانی – دکتری جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نقش کارافرینی اجتماعی در فعالیت های فارغ التحصیلان منحصر به افزایش درامد سرانه و انباشت سرمایه نیست بلکه می تواند اغازگاه تغییرات ساختاری عمده در فعالیت های اقتصادی به شمار اید این تحول با رشدبازده اجتماعی و امکان مشارکت فعال د رمیان بازیگراناجتماعی نقشهای اقتصادی توام خواهد شد که ثمره ی آن شکوفایی و گسترش ظرفیت رشدکشور و بالا رفتن میزان بهگشت اجتماعی و استقرار نظم اجتماعی عادلانه و پویا خواهد بود. چارچوب نظری این تحقیق با استفاده از نظریه های جامعه شناسی کارافرینی lundstrom&stevenson:2001 و سکستون و اسمیلرsexton&smilor1986 و تحقیقاتی که به طور عمده ا زدهه ۱۹۸۰ به بعد در این موضوع انجا م شده اند سازمان یافته است و توامان از روشهای کیفی triangulation تثلیث و کمی پیمایش بهره گرفته است تا بتواندمیزان و جهت و تاثیر انباشت سرمایه ای را که از طریق فعالیت های فارغ التحصیلان حاصل شده به دست اورد نمونه ی اماری این تحقیق ۳۱۷ نفر از فارغ التحصیلان مشغول به کار در صنعت در استان اصفهان هستند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخابشده اند روابط معنی دار میان انباشت سرمایه وکارافرینی اجتماعی نیز براساس روش اماری رگرسیون چند متغیره نشان داده شده است.