سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فارضان – مدرس دانشکده سما میاندوآب
صابر گلکاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دیم مراغه
علی مهراس مهرابی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
الناز فارضان – کارمند دانشکده سما میاندوآب

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم نان درشرایط تنش خشکی آخرفصل و آبیاری نرمال برروی ۱۷ ژنوتیپ گندم نان که شامل ۱۴ژنوتیپ گندم به همراه سه ژنوتیپ شاهد الوند زرین و شهریار که درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار دردو محیط ابیاری نرمال و تنش خشکی درمزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب واقع در۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان میاندواب ازتوابع استان آذربایجان غربی اجرا گردید دراین تحقیق دوره رشد ازصفات مهم زراعی و مورفولوژیکی یادداشت برداری به عمل آمد درنهایت تجزیه واریانس ساده و مرکب برروی صفات مهم زراعی مقایسه میانگین انجام گردید نتایج این تحقیق نشان داد که بین ژنوتیپ ها تنوع ژنتیکی برای تمام صفات موثر درتحمل به تنش خشکی وجود داشت اثرمتقابل محیط درژنوتیپ برا یتعدادی از صفات معنی دار شد که این نشان دهنده عکس العملهای متفاوت ژنوتیپ هاازنظر برخی صفات دردو شرایط محیطی مختلف بود.