سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد، دانش آموخته دان
عباس پاکدلیان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین جعفری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
حسین مهربانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی تاثیر توام پتانسیل های مختلف دو نوع نمک (NaCl و KCl) بر جوانه زنی کدو تخم کاغذی در آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار د رمحیط آزمایشگاهی د رحرارت ثابت ۲۵ درجه سانتیگراد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف شوری کلرید سدیم و کلرید پتاسیم (NaCl و KCl) در۵ سطح (صفر(شاهد) ، ۰/۵- و ۱- و ۱٫۵- و ۲- مولار) بود. نتایج نشان داد صفت طول ریشه چه، طول ساقه چه، سرعت جوانه زنی و قوه نامیه در سطح یک درصد معنی دار بود (۰/۰۱≥p). با افزایش شوری طول ریشه چه ، طول ساقه چه ، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه سرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذر کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. اثر متقابل نوع نمک و سطوح مختلف شوری بر طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و درصد جوانه زنی معنی دار بود. بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به شاهد و کمترین متعلق به سطح شوری ۲- مولار به ترتیب با مقدار (۱۸/۳۴ و ۲/۴۵) بود. صفت طول ریشه چه با افزایش میزان پتانسیل اسمزی نسبت به شاهد به ترتیب (۷۶ و ۷۰ و ۳۸ و ۶۵) درصد کاهش نشان داد.