سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشرف حسینی نیا – دانشجویان رشته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
معصومه شنوایی –

چکیده:

گیاه دارویی کاسنی یکی ازارزشمندترین گیاهان دارویی میب اشد که دررفع عفونت مجاری ادراری و قولنج های کبدی موثر و اثرتصفیه کنندگی خون را دارد با توجه به اهمیت بررسی و تبیین واکنشهای گیاه کاسنی نسبت به تنش های شوری و خشکی آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار انجام شده است به منظور تعیین درجه حرارت اپتیمم بذور پس از ضدعفونی درمعرض تیمارهای مختلف درجه حرارت ۵و۱۰و۱۵و۲۰و۲۵و۳۰ درجه سانتی گراد داخل ژرمیناتور به مدت ۱۰ روز قرارگرفتند پس از تعیین درجه حرارت مطلوب تیمارهای تنش شوری با استفاده ازپتانسیلهای مختلف اسمزی NaCl ٍ ۲ CaC و تنش خشکی با استفاده از PEG6000 درسطوح مختلف ۰و۰/۶و۰۹و۱/۲ مگاپاسکال اعمال شدنددرکلیه آزمایشها شاخصهای درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه نسبت به طول ریشه چه به ساقه چه اندازه گیری گردید تجزیه واریانس داده ها توسط نرم افزار آماری SAS و میانگین داده ها با استفاده ازازمون دانکن مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی تیمارهای دمایی ۵و۱۰و۲۰و۲۵و۳۰ درجه سانتیگراد برروی شاخصهای موردبررسی اثرات معنی داری داشتند براساس این آزمایش اپتیمم درجه حرارت جهت جوانه زنی ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد.