سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگار عیسی کاکرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

امروزه نقش صنعت گردشگری بیش ازپیش اهمیت یافته و کشورهای توسعه یافته با توجه به منابع طبیعی خود سعی درحداکثر بهرهبرداری از انها دارد هدف ازاین پژوهش معرفی پتانسیلهای موثر درجذب گردشگران به منطقه بیابانی شهداد و پیشنهاداتی درجهتجذب هرچه بیشتر گردشگران خارجی و داخلی می باشد درآمدزایی درسطح منطقه ای و کشوری ایجادانگیزه برای بازدید و امکان سرمایه گذاری گردشگران داخلیو خارجی ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق توسعه پایدار گردشگری حفاظت بیشتر از محیط طبیعی و بکربیابان دستیابی به ناشناخته های طبیعی موجود و جلوگیری از فرار سرمایه بخارج ازکشور از اثرات مطلوب شناخت پتانسیلها ی مناطق بیابانی میباشد روش تحقیق بصورت توصیفی پیمایشی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و برخی مشاهدات نگارنده از منطقه مورد مطالعه بودهاست بیابان لوت با داشتن جاذبه های طبیعی گردشگری بسیاری یکی از مناطق غنی درکشور می باشد و از انجا که بخش عظیمی از مساحت ایران درقلمرو این اقلیم منحصربفرد می باشد با شناخت هدفمندی توانمندی های بیابان لوت و راه های بهره برداری از آن می توان به اهداف توسعه پایدار درزمینه های مختلف دست یافت.