سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دریابیگی زند – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی
اکبر باغوند – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
علی وثوق – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

چکیده:

مواد زائد نفتی از جمله مهترین زائدات صنعتی می باشند که دفع ایمن آنها در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است . این زائدات میتوانند حاوی ترکیبات سمی و خطرناک مانند هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) باشند. نشت این ترکیبات خطرناک در محلهای دفع روباز زائدات نفتی یکی از مهمترین نگرانیهای زیست محیطی به ویژه در سالهای اخیر بوده است. در این تحقیق از آزمایش نشت ستونی به منظور شبیه سازی فیزیکی و پیش بینی نشت ترکیبات PAHs در محلهای آلوده به زائدات نفتی استفاده شد . شیرابه در نسبتهای مشخصی از L/S جمع آوری شد. اعمال زمان تماس متفاوت در ستونها، مقادیر نشت اولیه PAHs را متأثر ساخت . نتایج نشان داد مقدار ترکیبات PAH رها شده در آب با افزایش اندازه مولکولی و یا آبگریزی آنها کاهش می یابد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه می بایست جهت دفع ایمن زائدات نفتی برنامه ریزیهای منسجم و هدفمند انجام گیرد لیکن ریس ک نشت PAHs به آب زیرزمینی در محلهای دفع روبار زائدات نفتی نسبتاً پایین می باشد. استفاده از روش نشت ستونی برای ارزیابی ریسک نشت آلاینده های مختلف در محلهای دفع روباز مواد زائد مختلف به ویژه انواع زائدات صنعتی توصیه می گردد.