سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق امیری ابراهیم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسوا اجل لوئیان – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سعید عباسی دشتکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
امیر مسعود دریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

ساختگاه سد خرسان ٣ بر روی رودخانه خرسان ( یکی از بزرگترین سرشاخههای رودخانه کارون ) در فاصله ۴۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان در استان چهارمحال بختیاری واقع شده است . از آنجائیکه محدوده محل سد، تونل انحراف و دریاچه خرسان ۳ در زون زمینشناسی زاگرس چینخورده واقع شده است که شامل مجموعه هایی از تاقدیسهای نزدیک به هم و فشرده ب ا سطح محوری تقریب ا قائم و روند کلی شمالغرب – جنوب شرق میباشند لذ ا بررسی پتانسیل وقوع ناپایداری در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی پتانسیل ناپای داری در دهانه خروجی تونل انحراف در ساختگاه سد خرسان ٣ پرداخته میشود.بدین منظور میبایست وضعیت شیب دامنه نسبت به دسته درزه های اصلی برای تونل مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیلهای انجام گرفته بر روی شیبهای دهانه خروجی تونل انحراف نشان می دهد که در شیبهای بالا و جناح چپ تونل انحراف هیچ گونه ناپایداری ایجاد نمی گردد و در جناح راست آن نیز با وجود ایجاد ناپایداری گوه ای ضریب اطمینان آن بالا می باشد .ب ا توجه به اینکه قسمت عمده دهانه خروجی تونل انحراف مارن بوده و در اثر هوازدگی به شدت مقاومت آن افت کرده و باعث ناپاید اری می گردد لذا برای شیبهای دهانه خروجی تونل انحراف جهت جلوگیری از هوازدگی و ایجاد ناپایداری در دراز مدت شاتکریت مسلح به همراه بولتهای سیستماتیک ضروری به نظر می رسد.